11.04.2018

Про затвердження комісії з оцінки корупційних ризиків у районній державній адміністрації

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ЗАХАРІВСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

«_30__»__03_____18                                                           №_213___/А-2018

 

Про затвердження комісії з

оцінки корупційних ризиків

у районній державній адміністрації

 

         На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» та доручення голови Одеської обласної державної адміністрації від 16.03.2018 року №Д/01/02-06/3:

 

1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків у Захарівській районній державній адміністрації Одеської області ( далі - комісія) у складі згідно з додатком.

 

2. Затвердити положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у районній державній адміністрації ( додається).

 

3. Комісії до 15 квітня 2018 року провести оцінку корупційних ризиків у районній державній адміністрації.

 

  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                         І. І. Стебловський

 

 

                                                                                 Додаток

                                                            до розпорядження голови Захарівської  

                                                            районної  державної адміністрації   

                                                            Одеської області

                                                            « 30_» _03___18  № _213_/А-2018

 

 

Склад

комісії з оцінки  корупційних ризиків

 у Захарівській районній державній адміністрації Одеської області

 

Керівник апарату Захарівської районної державної адміністрації  Одеської області  – голова комісії ;

 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи апарату Захарівської районної державної адміністрації Одеської області – заступник голови комісії ;

 

Начальник відділу діловодства та контролю апарату Захарівської районної державної адміністрації Одеської області – секретар комісії.

 

Члени комісії:

 

Завідувач сектору з питань персоналу апарату Захарівської районної державної адміністрації Одеської області;

 

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Захарівської районної державної адміністрації Одеської області;

 

Головний спеціаліст - юрисконсульт апарату Захарівської районної державної адміністрації Одеської області.

 

 

 

 

Керівник апарату районної

 державної адміністрації                                                               Г.М. Колесник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Захарівської районної державної адміністрації Одеської області

«_30»03_18 №213/А-2018

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з оцінки корупційних ризиків

у  Захарівській районній  державній адміністрації Одеської області

      

 

       1.  Це Положення визначає порядок провадження діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків у  Захарівській районній  державній адміністрації Одеської області  (далі – Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.12.2016 №126, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Основним завданням Комісії є проведення оцінки корупційних ризиків, що виникають у процесі діяльності районної державної адміністрації.

4. Комісія складається з голови, заступника,  секретаря та не менше трьох членів.

5. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

6. Голова районної державної адміністрації визначає голову комісії та  її персональний склад, строк проведення оцінки корупційних    ризиків, а також затверджує положення про неї.

7. На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи комісії можуть в установленому законодавством порядку залучатися інші працівники органу влади (за згодою), які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення  об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків.

8. Регламент роботи Комісії схвалюється на її засіданні.

9. Процес оцінки корупційних ризиків районної державної адміністрації складається з таких основних етапів:

організаційно-підготовчі заходи;

ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;

оцінка корупційних ризиків;

складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

 

10. Комісія відповідно до об’єктів оцінки корупційних ризиків складає робочий план оцінки корупційних ризиків, який затверджується її головою. У робочому плані відображається інформація про:

об’єкти оцінки корупційних ризиків;

джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

методи та способи оцінки корупційних ризиків;

осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту;

строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту.

11. Робочий план за необхідності може корегуватися комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

12. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

1) одержувати від посадових осіб Захарівської районної державної адміністрації, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

2) залучати в установленому порядку для участі у вивченні окремих питань інших працівників районної державної адміністрації;  

3) проводити аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища районної державної адміністрації з метою виявлення корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно - управлінській діяльності;

4) вносити пропозиції для прийняття розпорядчих документів районної державної адміністрації щодо вдосконалення роботи з питань запобігання та виявлення корупції;

3) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

13. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

4) здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до цього Положення.

14. Члени Комісії зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Комісії;

2) дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Комісії;

3) бути неупередженими та об’єктивними;

4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функцій;

5) не допускати конфлікту інтересів;

6) сумлінно виконувати свої обов’язки;

7) дотримуватися високої культури спілкування.

15. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

16. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

17. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами Комісії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення засідання і зберігається у головного спеціаліста  з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації.  

18.  Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює районна державна адміністрація.